UFABET News : “เปาเบิร์ด” ติดโผ 10 ผู้ตัดสินลุ้นสอบ FIFA Elite 2020

“เปาเบิร์ด” ชัยฤกษ์​ งามสม ผู้ตัดสิน FIFA Elite มีสิทธิ์ได้ต่ออายุตรา FIFA บนหน้าอกต่อไป หลังมีสิทธิ์สอบผู้ตัดสินระดับ FIFA Elite ในปี 2020

โดยคณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนิน การจัดการสอบคัดเลือกผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอลและกีฬาฟุตบอลชายหาดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อสอบเลื่อนชั้นขึ้นทะเบียนผู้ตัดสินระดับนานาชาติ (FIFA) ประจำปี 2563

คณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ตัดสินฟุตบอลที่มีสิทธิ์สอบเลื่อนชั้นขึ้นทะเบียนผู้ตัดสินระดับนานาชาติ (FIFA) ประจำปี2563 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ตัดสินชายกีฬาฟุตบอล จำนวน 10 คน

1. นายศิวกร ภูอุดม
2. นายมงคลชัย เพชรศรี
3. นายชัยฤกษ์ งามสม
4. นายวิวรรธน์ จำปาอ่อน
5. นายต่อพงษ์ สมสิงห์
6. นายสงกรานต์ บุญมีเกียรติ
7. นายทัศธราวุทธ ขันทะวิชัย
8. นายวรินทร สัสดี
9. นายอนุสรณ์ หนูแก้ว
10. นายภาณุมาศ พันธ์สะโม

รายชื่อผู้ช่วยผู้ตัดสินชายกีฬาฟุตบอล จำนวน 15 คน

1. นายธเนศ ชูชื่น
2. นายภัทรพงษ์ กิจสถิต
3. นายราวุฒิ นาคฤทธิ์
4. นายอภิชิต โนพวน
5. นายคมสันต์ คำแผ่น
6. นายพูนสวัสดิ์ สำราญสุข
7. นายราเชนทร์ ศรีชัย
8. นายโชติระวีย์ ทองดวง
9. นายกษม ลอยมา
10. นายกิติศักดิ์ พิกุลเงิน
11. นายไชยา ศรีภักดิ์
12. นายวรพงษ์ ประเสริฐศรี
13. นายสุเมธ เปียศิริ
14. นายธีรพล สัญญาปลื้ม
15. นายตูแวยูโซะ กูจิ

รายชื่อผู้ตัดสินหญิงกีฬาฟุตบอล จำนวน 7 คน

1. นางสาวพรรษา ชัยสนิท
2. นางสาวสุนิตา ทองถวิล
3. นางสาวทัศนีย์ เขื่อนเพชร
4. ว่าที่ ร.ต.หญิงภัสราภรณ์ มะนิหมุด
5. นางสาวอาริยา กฤษวงษ์
6. นางสาวสุไพรี เทศถมยา
7. นางสาวสุพัฒชา มะปราง

รายชื่อผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิงกีฬาฟุตบอล จำนวน 11 คน

1. นางสาวสุภาวรรณ หินทอง
2. นางสาวนวลนิจ ดอนจังหรีด
3. นางสาวอริษา จันทร์โสม
4. นางสาวศศินา ทองคำ
5. นางสาวสินีนุช งอยแพง
6. นางสาวสุวิดา วงค์ไกรษร
7. นางสาวนุชจลิน อินทร์ชัย
8. นางสาวมนัดดา ภูพาดหิน
9. นางสาวมลฤดี จวนใหม่
10. นางสาววิลาวัณย์ รัตนคช
11. นางสาวสุทธิตา ไชยหงษ์

รายชื่อผู้ตัดสินชายกีฬาฟุตซอล จำนวน 14 คน

1. นายยุทธกร ไม้เกตุ
2. นายเบญจพล หมู่เจริญทรัพย์
3. นายพรณรงค์ ไกรรอด
4. นายชลกาญจน์ เหลืองสะอาด
5. ว่าที่ร้อยตรี กนกศักดิ์ ศิริพล
6. นายศรายุทธ จันทร
7. นายเอกสิทธิ์ อำมาตย์เอก
8. นายณัทฐิกรณ์ ส่งแก้ว
9. นายจิรกานต์ แร่กาสินธุ์
10. ว่าที่ร้อยตรี จิรวัฒน์ เทพอินทร
11. นายอรรถพล บรรจง
12. นายพชร แย้มพราย
13. นายสามารถ คงพัฒน์
14. นายณัฐกิตต์ ฮินตัว

รายชื่อผู้ตัดสินหญิงกีฬาฟุตซอล จำนวน 1 คน

1. นางสาวปนัดดา โคตรเสนาภัทรา

รายชื่อผู้ตัดสินชายกีฬาฟุตบอลชายหาด จานวน 2 คน

1. นายสุวัฒน์ วงศ์สุวรรณ
2. นายศุภฤทธิ์ อุดมา


ทางเข้า ufabet ลิ้งสำรอง ufabet

www.ufa108.com
www.ufadb88.com
www.ufabet.com
www.betufa.com
www.ufa6666.com
www.ufa7777.com


Cr. ภาพ : ตราดชัตเตอร์